OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Kiteloop, u daljem tekstu naziva „Agencija“, garantuje izvršavanje turističkog programa. Kupac je dužan da predoči sve informacije koje su potrebne za rezervisanje turističkog proizvoda.

REZERVACIJE I PLAĆANJE 

U slučaju ONLAJN rezervacije preko internet stranice Agencije, od Kupca se očekuje da odjednom plati celokupnu cenu naručenih proizvoda.

U slučaju DIREKTNE rezervacije putem obrasca za turistički upit, elektronske pošte, telefona, faksa ili lično u prostorijama Agencije, Kupac ima mogućnost da plaćanje izvrši iz dva dela tako što će odmah uplatiti avans u visini od 50% vrednosti odabranog paketa, a preostalih 50% najkasnije 30 dana pre dana putovanja tj. datuma odabranog aranžmana.

Plaćanje platnom karticom je BEZBEDNO I ZAŠTIĆENO u skladu sa najvišim standardima SSL sertifikata.
Ukoliko se odlučiš za plaćanje platnom karticom, potrebno je da dopustiš da se tvoji podaci sa kartice čuvaju u tzv. sefu (Secure Vault) čak i ako je potrebno da sačekaš izvesno vreme da ti stigne potvrda o rezervaciji.

Saznaj više ovde: Načini plaćanja 

Plaćanjem prve rate i/ili plaćanjem dela cene paketa, u kojem su sadržani osnovni podaci o Kupcu i informacije o odabranom programu, Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa celokupnim sadržajem ovih Opštih uslova, pa time sve što je sadržano u Opštim uslovima postaje zakonski obavezujuće za obe strane, tj. i Kupca i Agenciju.

CENE I SADRŽAJ 

Agencija zadržava pravo da napravi izmene u javno objavljenim cenovnicima u slučaju da dođe do značajnijih promena u cenama hotela, prevoza ili nekih drugih relevantnih usluga. U slučajevima kada se cena turističkog paketa povećava do 5%, nije potrebna saglasnost Kupca. Ukoliko se cena povećava za više od 5%, Kupac ima pravo otkazati aranžman pri čemu neće snositi nikakve troškove. 

Cene svih programa su izražene u evrima. Cene u drugim valutama podležu aktuelnom kursu. Cena obuhvata smeštaj u dvokrevetnim sobama, a u slučaju da Kupac želi da boravi sam u sobi ili da izabere drugu vrstu smeštaja, obavezan je da doplati za odabrani smeštaj.

Cene za turističke pakete (pakete kajting letovanja) obično obuhvataju (ako nije drugačije precizirano) smeštaj i polupansion, ostale obroke kako je navedeno u detaljima paketa, prevoz, rekreativne aktivnosti uključene u program (SUP, vožnja biciklom, hajking, itd.) sa potrebnom opremom i vodičem. Cene za jednodnevne i poludnevne izlete (dnevne avanture) obično obuhvataju (ako nije drugačije precizirano) prevoz, rekreativne aktivnosti uključene u program (SUP, vožnja biciklom, hajking, itd.) sa potrebnom opremom i vodičem. Cene ne uključuju (ako nije drugačije precizirano) izlete po želji Kupca, ostale kupovine po nahođenju Kupca, i obroke izuzev doručka.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA 

SVAKO otkazivanje se mora izvršiti pismenim putem – elektronskom poštom.

1. KAJTING LETOVANJE I KAJTING KAMP ZA DECU:

Ukoliko Kupac otkaže ili odustane od putovanja, dužan nas je o tome obavestiti pismenim putem – elektronskom poštom. Datum pismenog otkazivanja putovanja služi kao osnov za nadoknađivanje troškova otkazivanja koji idu u korist Agencije u skladu sa sledećim uslovima (procenat ukupne cene aranžmana):

30 ili više dana pre planiranog dolaska: 10%
29-22 dana pre planiranog dolaska: 25%
21-15 dana pre planiranog dolaska: 40%
14-8 dana pre planiranog dolaska: 80%
7-0 dana pre planiranog dolaska ili u slučaju da se Kupac ne pojavi na zakazani datum: 100%

Ukoliko se Kupac ne pojavi na zakazani datum, Agencija ima pravo da zadrži puni iznos tj. 100% uplaćenog iznosa, bez obzira na razlog ili razloge nepojavljivanja.

2. IKO obuke:

Ukoliko Kupac otkaže obuku ili odustane od obuke, dužan nas je o tome obavestiti pismenim putem – elektronskom poštom. Agencija neće izvršiti povraćaj novca za otkazanu obuku.
Ukoliko se Kupac ne pojavi na  zakazani datum bez prethodnog obaveštenja o otkazivanju, Agencija ima pravo da zadrži puni iznos uplate tj. 100% cene aranžmana, bez obzira na razlog ili razloge nepojavljivanja.

3. Škola kajtinga:

Ukoliko Kupac otkaže obuku ili odustane od obuke, dužan nas je o tome obavestiti pismenim putem – elektronskom poštom. Datum pismenog otkazivanja putovanja služi kao osnov za nadoknađivanje troškova otkazivanja koji idu u korist Agencije u skladu sa sledećim uslovima (procenat ukupne cene aranžmana):

8 više dana pre planiranog dolaska: 0%
2-7 više dana pre planiranog dolaska: 50%
1 dan pre planiranog dolaska ili u slučaju da se Kupac ne pojavi na zakazani datum: 100%
Ukoliko se Kupac ne pojavi na  zakazani datum bez prethodnog obaveštenja o otkazivanju, Agencija ima pravo da zadrži puni iznos uplate tj. 100% cene aranžmana, bez obzira na razlog ili razloge nepojavljivanja.

Pravila otkazivanja 

Raspored dnevnih aktivnosti planiranih za kajting letovanje zavisi od mogućnosti i želja grupe, vremenskih uslova, više sile, posebnih događaja koji mogu dobiti prioritet i tome slično. Kako bismo osigurali da je Kupac bezbedan i zbrinut, Agencija zadržava pravo da izmeni planirani program bez prethodnog obaveštenja. U slučaju većih izmena ili odustajanja od određenog programa koji je Kupac rezervisao, Agencija će Kupca o tome obavestiti u što je moguće kraćem roku, i predočiti mu sledeće mogućnosti:
a) mogućnost da izabere neki drugi datum polaska ili neku drugu destinaciju
b) mogućnost da se odluči za zamenski paket/izlet jednake ili slične prirode
c) mogućnost da odustane od aktivnosti i traži vraćanje punog iznosa uplaćenog za predmetnu aktivnost
Kupac je dužan da obavesti Agenciju o svojoj odluci u roku od 7 dana od datuma ponude. Ukoliko Kupac to ne učini, Agencija će smatrati da se Kupac odlučio za zamenski paket/izlet.

U slučaju malo verovatnih ekstremnih vremenskih uslova, vanrednih okolnosti koje nije bilo moguće predvideti, izbeći, ili do kojih je došlo neposredno po početku putovanja, Agencija će odrediti neki drugi datum za planiranu aktivnost tako što će je pomeriti dan ili dva pre ili posle planiranog datuma, ukoliko je to moguće. Ako takva izmena nije moguća, Agencija će izvršiti puni povraćaj novca. 

OSIGURANJE

Sve dnevne aktivnosti kajting škole i paketa kajting letovanja u organizaciji Agencije, Kiteloop je osiguran kod LOVĆEN OSIGURANJA.
Više o tome možeš naći ovde: Polisa osiguranja 

osiguranje od odgovornosti za nemar ili propust koji dovode do telesne povrede ili imovinske štete trećim licima, osiguranje od bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljaga, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme provedeno na putu 

Cene putovanja ne uključuju osiguranje od povreda i bolesti, rizik od oštećenja ili gubitka prtljaga, kao ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Kada Kupac izvrši uplatu za obuku ili paket letovanja, što je obuhvaćeno ovim Opštim uslovima poslovanja, kao i za izlete, smatra se da je Kupac upoznat sa preporukom da pribavi dodatno zdravstveno osiguranje koje može kupiti u osiguravajućoj kući po izboru.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 

U skladu sa Zakonom o turizmu, Agencija mora imati potpisan ugovor sa osiguravajućom kućom o osiguranju od odgovornosti za štetu izazvanu Kupcu usled nemogućnosti da ispuni ili u potpunosti ispuni svoje obaveze, ili u slučaju da prilikom ispunjavanja obaveza dođe do propusta ili greške, gde se pod obavezama misli na obaveze koje se odnose na turistički paket koji podrazumeva turistički paket letovanja odnosno školu kajtinga.

Sigurnost ličnih PODATAKA 

Kupac sve lične podatke ustupa dobrovoljno. Lični podaci su neophodni za obradu traženih usluga. Takvi podaci se takođe koriste za internu komunikaciju. Agencija je obavezna da osigura da lični podaci o Kupcu neće napustiti zemlju ili biti prosleđeni trećim licima osim u slučaju kada je to nužno zbog izvršenja tražene usluge. Izuzetak od pravila neprosleđivanja podataka trećim licima odnosi se na slučajeve koji podrazumevaju osiguranje od otkazivanja ili osiguranje od nezgoda i bolesti, osiguranje od gubitka prtljaga i zdravstveno osiguranje za vreme putovanja u zemlji i inostranstvu. Ukoliko Kupac bude zatražio osiguranje, lični podaci o Kupcu se prosleđuju osiguravajućem društvu. Lični podaci o Kupcu se čuvaju u bazi podataka u skladu sa odlukom uprave o načinima pribavljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka.

Žalbe I ZAHTEVI ZA POVRaĆAJ novca

Ako usluge predviđene programom nisu u potpunosti pružene ili su pružene na nezadovoljavajući način ili su nezadovoljavajućeg kvaliteta, ili ako Kupac nije zadovoljan smeštajem, opremom ili pruženim uslugama, Kupac treba smesta da se obrati nekom od zaposlenih u Agenciji (glavnom instruktoru/instruktoru/vodiču/predstavniku) kako bi zatražio odgovarajuće izmene ili ostvario zamenu. Zahtevi za povraćaj novca se neće uzimati u obzir ako Kupac nije na vreme obavestio Agenciju. Svi zahtevi za povraćaj novca treba da se podnesu pismenim putem u roku od 7 dana od završetka putovanja. Kupac ima pravo na nadoknadu u visini stvarne vrednosti usluga koje nisu pružene, pri čemu najveći mogući iznos obeštećenja ne može premašivati vrednost uplaćenog aranžmana tj. turističkog paketa. The Client shall waive the right to ideal compensation. Za eventualne sporove nadležan je sud u Beogradu.

KUPAC JE OBAVEZAN:

Da uz sebe ima putne isprave.
Da postupa u skladu sa svim carinskim propisima kao i propisima razmene valuta zemlje odredišta.
Da obavesti Agenciju o eventualnim problemima u smislu invaliditeta i drugih psihofizičkih ograničenja koja mogu uticati na Kupčev turistički doživljaj i iskustvo na odmoru.
Dati na uvid pružaocu usluga dokument kojim se potvrđuje da je usluga plaćena (vaučer, potvrda od banke, ili potvrda o kupovini karte za izlet dobijena elektronskom poštom, ili uručena lično).
Da proveri da li mu je za Srbiju ili Crnu Goru kao i okolne zemlje potrebna viza ukoliko je kretanje kroz te zemlje predviđeno planom puta.
Ako Kupac ne postupi u skladu sa navedenim zahtevima, snosiće punu odgovornost i sve eventualne troškove i štetu koji iz toga mogu proisteći. Kad potvrdi rezervaciju, Kupac postaje obavezan da pružaocu usluga na licu mesta isplati iznos u visini štete koju eventualno izazove. 

Nadležni sud

Ukoliko Kupac ne bude zadovoljan načinom na koji se postupa po njegovoj žalbi, Kupac ima pravo da rešenje traži pred sudom. Kupac i agencija će težiti da eventualni spor reše sporazumno bez izlaska pred sud, ali ako to nije moguće, za rešavanje spora biće nadležan sud u Beogradu, a spor će se rešavati shodno zakonima Republike Srbije.

OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Kiteloop, u daljem tekstu naziva „Agencija“, garantuje izvršavanje turističkog programa. Kupac je dužan da predoči sve informacije koje su potrebne za rezervisanje turističkog proizvoda.

REZERVACIJE I PLAĆANJE 

U slučaju ONLAJN rezervacije preko internet stranice Agencije, od Kupca se očekuje da odjednom plati celokupnu cenu naručenih proizvoda.

U slučaju DIREKTNE rezervacije putem obrasca za turistički upit, elektronske pošte, telefona, faksa ili lično u prostorijama Agencije, Kupac ima mogućnost da plaćanje izvrši iz dva dela tako što će odmah uplatiti avans u visini od 50% vrednosti odabranog paketa, a preostalih 50% najkasnije 30 dana pre dana putovanja tj. datuma odabranog aranžmana.

Plaćanje platnom karticom je BEZBEDNO I ZAŠTIĆENO u skladu sa najvišim standardima SSL sertifikata.
Ukoliko se odlučiš za plaćanje platnom karticom, potrebno je da dopustiš da se tvoji podaci sa kartice čuvaju u tzv. sefu (Secure Vault) čak i ako je potrebno da sačekaš izvesno vreme da ti stigne potvrda o rezervaciji.

Saznaj više ovde: Načini plaćanja 

Plaćanjem prve rate i/ili plaćanjem dela cene paketa, u kojem su sadržani osnovni podaci o Kupcu i informacije o odabranom programu, Kupac potvrđuje da je upoznat i saglasan sa celokupnim sadržajem ovih Opštih uslova, pa time sve što je sadržano u Opštim uslovima postaje zakonski obavezujuće za obe strane, tj. i Kupca i Agenciju.

CENE I SADRŽAJ 

Agencija zadržava pravo da napravi izmene u javno objavljenim cenovnicima u slučaju da dođe do značajnijih promena u cenama hotela, prevoza ili nekih drugih relevantnih usluga. U slučajevima kada se cena turističkog paketa povećava do 5%, nije potrebna saglasnost Kupca. Ukoliko se cena povećava za više od 5%, Kupac ima pravo otkazati aranžman pri čemu neće snositi nikakve troškove. 

Cene svih programa su izražene u evrima. Cene u drugim valutama podležu aktuelnom kursu. Cena obuhvata smeštaj u dvokrevetnim sobama, a u slučaju da Kupac želi da boravi sam u sobi ili da izabere drugu vrstu smeštaja, obavezan je da doplati za odabrani smeštaj.

Cene za turističke pakete (pakete kajting letovanja) obično obuhvataju (ako nije drugačije precizirano) smeštaj i polupansion, ostale obroke kako je navedeno u detaljima paketa, prevoz, rekreativne aktivnosti uključene u program (SUP, vožnja biciklom, hajking, itd.) sa potrebnom opremom i vodičem. Cene za jednodnevne i poludnevne izlete (dnevne avanture) obično obuhvataju (ako nije drugačije precizirano) prevoz, rekreativne aktivnosti uključene u program (SUP, vožnja biciklom, hajking, itd.) sa potrebnom opremom i vodičem. Cene ne uključuju (ako nije drugačije precizirano) izlete po želji Kupca, ostale kupovine po nahođenju Kupca, i obroke izuzev doručka.

OTKAZIVANJE PUTOVANJA 

SVAKO otkazivanje se mora izvršiti pismenim putem – elektronskom poštom.

1. KAJTING LETOVANJE I KAJTING KAMP ZA DECU:

Ukoliko Kupac otkaže ili odustane od putovanja, dužan nas je o tome obavestiti pismenim putem – elektronskom poštom. Datum pismenog otkazivanja putovanja služi kao osnov za nadoknađivanje troškova otkazivanja koji idu u korist Agencije u skladu sa sledećim uslovima (procenat ukupne cene aranžmana):

30 ili više dana pre planiranog dolaska: 10%
29-22 dana pre planiranog dolaska: 25%
21-15 dana pre planiranog dolaska: 40%
14-8 dana pre planiranog dolaska: 80%
7-0 dana pre planiranog dolaska ili u slučaju da se Kupac ne pojavi na zakazani datum: 100%

Ukoliko se Kupac ne pojavi na zakazani datum, Agencija ima pravo da zadrži puni iznos tj. 100% uplaćenog iznosa, bez obzira na razlog ili razloge nepojavljivanja.

2. IKO obuke:

Ukoliko Kupac otkaže obuku ili odustane od obuke, dužan nas je o tome obavestiti pismenim putem – elektronskom poštom. Agencija neće izvršiti povraćaj novca za otkazanu obuku.
Ukoliko se Kupac ne pojavi na  zakazani datum bez prethodnog obaveštenja o otkazivanju, Agencija ima pravo da zadrži puni iznos uplate tj. 100% cene aranžmana, bez obzira na razlog ili razloge nepojavljivanja.

3. Škola kajtinga:

Ukoliko Kupac otkaže obuku ili odustane od obuke, dužan nas je o tome obavestiti pismenim putem – elektronskom poštom. Datum pismenog otkazivanja putovanja služi kao osnov za nadoknađivanje troškova otkazivanja koji idu u korist Agencije u skladu sa sledećim uslovima (procenat ukupne cene aranžmana):

8 više dana pre planiranog dolaska: 0%
2-7 više dana pre planiranog dolaska: 50%
1 dan pre planiranog dolaska ili u slučaju da se Kupac ne pojavi na zakazani datum: 100%
Ukoliko se Kupac ne pojavi na  zakazani datum bez prethodnog obaveštenja o otkazivanju, Agencija ima pravo da zadrži puni iznos uplate tj. 100% cene aranžmana, bez obzira na razlog ili razloge nepojavljivanja.

Pravila otkazivanja 

Raspored dnevnih aktivnosti planiranih za kajting letovanje zavisi od mogućnosti i želja grupe, vremenskih uslova, više sile, posebnih događaja koji mogu dobiti prioritet i tome slično. Kako bismo osigurali da je Kupac bezbedan i zbrinut, Agencija zadržava pravo da izmeni planirani program bez prethodnog obaveštenja. U slučaju većih izmena ili odustajanja od određenog programa koji je Kupac rezervisao, Agencija će Kupca o tome obavestiti u što je moguće kraćem roku, i predočiti mu sledeće mogućnosti:
a) mogućnost da izabere neki drugi datum polaska ili neku drugu destinaciju
b) mogućnost da se odluči za zamenski paket/izlet jednake ili slične prirode
c) mogućnost da odustane od aktivnosti i traži vraćanje punog iznosa uplaćenog za predmetnu aktivnost
Kupac je dužan da obavesti Agenciju o svojoj odluci u roku od 7 dana od datuma ponude. Ukoliko Kupac to ne učini, Agencija će smatrati da se Kupac odlučio za zamenski paket/izlet.

U slučaju malo verovatnih ekstremnih vremenskih uslova, vanrednih okolnosti koje nije bilo moguće predvideti, izbeći, ili do kojih je došlo neposredno po početku putovanja, Agencija će odrediti neki drugi datum za planiranu aktivnost tako što će je pomeriti dan ili dva pre ili posle planiranog datuma, ukoliko je to moguće. Ako takva izmena nije moguća, Agencija će izvršiti puni povraćaj novca. 

OSIGURANJE

Sve dnevne aktivnosti kajting škole i paketa kajting letovanja u organizaciji Agencije, Kiteloop je osiguran kod LOVĆEN OSIGURANJA.
Više o tome možeš naći ovde: Polisa osiguranja 

osiguranje od odgovornosti za nemar ili propust koji dovode do telesne povrede ili imovinske štete trećim licima, osiguranje od bolesti, osiguranje od oštećenja ili gubitka prtljaga, dobrovoljno zdravstveno osiguranje za vreme provedeno na putu 

Cene putovanja ne uključuju osiguranje od povreda i bolesti, rizik od oštećenja ili gubitka prtljaga, kao ni dobrovoljno zdravstveno osiguranje. Kada Kupac izvrši uplatu za obuku ili paket letovanja, što je obuhvaćeno ovim Opštim uslovima poslovanja, kao i za izlete, smatra se da je Kupac upoznat sa preporukom da pribavi dodatno zdravstveno osiguranje koje može kupiti u osiguravajućoj kući po izboru.

OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI 

U skladu sa Zakonom o turizmu, Agencija mora imati potpisan ugovor sa osiguravajućom kućom o osiguranju od odgovornosti za štetu izazvanu Kupcu usled nemogućnosti da ispuni ili u potpunosti ispuni svoje obaveze, ili u slučaju da prilikom ispunjavanja obaveza dođe do propusta ili greške, gde se pod obavezama misli na obaveze koje se odnose na turistički paket koji podrazumeva turistički paket letovanja odnosno školu kajtinga.

Sigurnost ličnih PODATAKA 

Kupac sve lične podatke ustupa dobrovoljno. Lični podaci su neophodni za obradu traženih usluga. Takvi podaci se takođe koriste za internu komunikaciju. Agencija je obavezna da osigura da lični podaci o Kupcu neće napustiti zemlju ili biti prosleđeni trećim licima osim u slučaju kada je to nužno zbog izvršenja tražene usluge. Izuzetak od pravila neprosleđivanja podataka trećim licima odnosi se na slučajeve koji podrazumevaju osiguranje od otkazivanja ili osiguranje od nezgoda i bolesti, osiguranje od gubitka prtljaga i zdravstveno osiguranje za vreme putovanja u zemlji i inostranstvu. Ukoliko Kupac bude zatražio osiguranje, lični podaci o Kupcu se prosleđuju osiguravajućem društvu. Lični podaci o Kupcu se čuvaju u bazi podataka u skladu sa odlukom uprave o načinima pribavljanja, obrade i čuvanja ličnih podataka.

Žalbe I ZAHTEVI ZA POVRaĆAJ novca

Ako usluge predviđene programom nisu u potpunosti pružene ili su pružene na nezadovoljavajući način ili su nezadovoljavajućeg kvaliteta, ili ako Kupac nije zadovoljan smeštajem, opremom ili pruženim uslugama, Kupac treba smesta da se obrati nekom od zaposlenih u Agenciji (glavnom instruktoru/instruktoru/vodiču/predstavniku) kako bi zatražio odgovarajuće izmene ili ostvario zamenu. Zahtevi za povraćaj novca se neće uzimati u obzir ako Kupac nije na vreme obavestio Agenciju. Svi zahtevi za povraćaj novca treba da se podnesu pismenim putem u roku od 7 dana od završetka putovanja. Kupac ima pravo na nadoknadu u visini stvarne vrednosti usluga koje nisu pružene, pri čemu najveći mogući iznos obeštećenja ne može premašivati vrednost uplaćenog aranžmana tj. turističkog paketa. The Client shall waive the right to ideal compensation. Za eventualne sporove nadležan je sud u Beogradu.

KUPAC JE OBAVEZAN:

Da uz sebe ima putne isprave.
Da postupa u skladu sa svim carinskim propisima kao i propisima razmene valuta zemlje odredišta.
Da obavesti Agenciju o eventualnim problemima u smislu invaliditeta i drugih psihofizičkih ograničenja koja mogu uticati na Kupčev turistički doživljaj i iskustvo na odmoru.
Dati na uvid pružaocu usluga dokument kojim se potvrđuje da je usluga plaćena (vaučer, potvrda od banke, ili potvrda o kupovini karte za izlet dobijena elektronskom poštom, ili uručena lično).
Da proveri da li mu je za Srbiju ili Crnu Goru kao i okolne zemlje potrebna viza ukoliko je kretanje kroz te zemlje predviđeno planom puta.
Ako Kupac ne postupi u skladu sa navedenim zahtevima, snosiće punu odgovornost i sve eventualne troškove i štetu koji iz toga mogu proisteći. Kad potvrdi rezervaciju, Kupac postaje obavezan da pružaocu usluga na licu mesta isplati iznos u visini štete koju eventualno izazove. 

Nadležni sud

Ukoliko Kupac ne bude zadovoljan načinom na koji se postupa po njegovoj žalbi, Kupac ima pravo da rešenje traži pred sudom. Kupac i agencija će težiti da eventualni spor reše sporazumno bez izlaska pred sud, ali ako to nije moguće, za rešavanje spora biće nadležan sud u Beogradu, a spor će se rešavati shodno zakonima Republike Srbije.